Browsing by Author ฉัตรชัย กันยาวุธ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การสร้างแบบจำลองกระบวนการจากข้อมูลการทดลองเพื่อใช้สำหรับออกแบบควบคุมกระบวนการฉัตรชัย กันยาวุธ
2545การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรม : การสังเคราะห์และวิเคราะห์กระบวนการผลิตฉัตรชัย กันยาวุธ
2545การออกแบบโรงงานเพื่อความปลอดภัยและมีความง่ายต่อการปฏิบัติงานฉัตรชัย กันยาวุธ
2550การเตรียมสารประสานประเภทกาวจากยางธรรมชาติวารุณี กลิ่นไกล; ฉัตรชัย กันยาวุธ; รัชดา เทพารักษ์; สมเกียรติ ฐิติภูมิเดชา; จุไรรัตน์ ดวงเดือน
2550การเตรียมสูตรคอมเปาว์ระหว่างยางธรรมชาติและเอทิลีนโพรพิลีนไดอีนโมโนเมอร์และยางบิวทิวเพื่อใช้ในงานทำแก้มยางรถยนต์ฉัตรชัย กันยาวุธ; วารุณี กลิ่นไกล; รัชดา เทพารักษ์; สมเกียรติ ฐิติภูมิเดชา; จุไรรัตน์ ดวงเดือน; สมหมาย ผิวสอาด