Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1564
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorพัชรินทร์ ตั๋นแก้ว
dc.date.accessioned2014-04-23T04:15:33Z
dc.date.accessioned2020-09-24T04:15:06Z-
dc.date.available2014-04-23T04:15:33Z
dc.date.available2020-09-24T04:15:06Z-
dc.date.issued2553
dc.identifier.urihttp://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1564-
dc.description.abstractโครงการศึกษาพัฒนาและออกแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปะและวัฒนธรรมเชียงใหม่จะถูกจัดตั้งขึ้นมา เพื่อเป็นสานที่รวบรวมศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่และดีงามของชาวล้านนาไว้ให้ลูกหลานและประชาชนได้มาศึกษาเยี่ยมชมและสืบทอดต่อไป ไม่ว่าจะเป็นภาษา เสื้อผ้าการแต่งกายวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนได้เห็นถึงการพัฒนาดำเนินมาอย่างต่อเนื่องของจังหวัดเชียงใหม่จากอดีตจนถึงปัจจุบันกว่า 700 ปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์โน้มนำการอนุรักษ์พัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่ให้มีทิศทางที่เหมาะสมแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวและยังเป็นสถานที่ที่ใช้ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้แก่เยาวชนลูกหลานชาวชียงใหม่ให้เกิดความภาคภูมิใจและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเหล่านี้ให้คงอยู่และนำไปสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปen_US
dc.language.isoThaien_US
dc.publisherมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์en_US
dc.subjectพิพิธภัณฑ์ศิลปะและวัฒนธรรมเชียงใหม่en_US
dc.subjectการออกแบบก่อสร้างen_US
dc.subjectการออกแบบภายในen_US
dc.subjectสถาปัตยกรรมภายในen_US
dc.titleโครงการศึกษาพัฒนาและออกแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปะและวัฒนธรรมเชียงใหม่en_US
dc.typeProjecten_US
Appears in Collections:โครงงาน (Project)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
121213.pdfโครงการศึกษาพัฒนาและออกแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปะและวัฒนธรรมเชียงใหม่72.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.