Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1573
Title: โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในสถานพักตากอากาศเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
Authors: ปิ่นอนงค์ ลามอ
Keywords: สถานพักตากอากาศเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
การออกแบบก่อสร้าง
สถาปัตยกรรมภายใน
การออกแบบภายใน
Issue Date: 2553
Publisher: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Abstract: ในปัจจุบันนี้เมื่อวิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้าขึ้นไปมาก ทำให้ประชากรทั่วโลกส่วนใหญ่มีอายุยืนยาวขึ้น ส่งผลให้อัตราจำนวนประชากรผู้สูงอายุนับวันจะมีแต่เพิ่มขึ้นๆ ซึ่งปัจจุบันนี้ลักษณะการอยู่อาศัยของครอบครัวยุคใหม่ค่อนข้างที่จะเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ทำให้เกิดจำนวนผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องอยู่อาศัยเพียงลำพังมากขึ้น ดังนั้นโครงการนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อต้องการที่จะหาสถานที่ที่ผู้สูงอายุสามารถมาใช้ชีวิตพักผ่อนในระยะยาวได้อย่างมีความสุขกายและสบายใจ โดยสถานที่ดังกล่าวต้องสามารถตอบสนองปัจจัยความต้องการของผู้สูงอายุได้โดยที่จะต้องตอบสนองทั้งทางกายภาพและทางด้านจิตใจ นอกจากนี้เรายังก่อตั้งโครงการนี้เพื่อเป็นที่พักผ่อนในระยะยาวสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการมาพักผ่อนอีกด้วย เนื่องจากการดำเนินชีวิตประชากรในปัจจุบันอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมสภาพสังคมเศรษฐกิจ สภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่มีการแข่งขันซึ่งก่อให้เกิดความกดดันและความเครียด ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้ทรุดโทรมลงทุกวัน ประชากรจำนวนมากจึงต้องการเวลาให้กับตนเองในการพักผ่อนเพื่อผ่อนคลายร่างกายและจิตใจประกอบกบกระแสความนิยมของประชากรที่มุ่งเน้นในการหันกลบมาดูแลสุขภาพด้วย เพื่อให้สามารถพักผ่อนในสภาพแวดล้อมที่สงบเป็นธรรมชาติ มีอากาศบริสุทธิ์ห่างไกลจากสภาวะที่เป็นพิษและความวุ่นวายของสังคมเมือง อีกทั้งยังมีการบำบัดด้วยวิธีทางธรรมชาติ เพื่อการผ่อนคลายทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ การให้บริการกับบุคคลหลากหลายช่วงวัย จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันระหว่างวัย เกิดการดูแลเอื้ออาทรใส่ใจในเรื่องสุขภาพ ความเป็นอยู่ซึ่งกนและกันมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาวัฒนธรรมจากผู้สูงอายุสู่เยาวชนซึ่งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมต่อไป และยังเป็นการสร้างความรักความผูกพันกันในครอบครัวหากผู้ใช้บริการมาใช้บริการกันเป็นครอบครัว ดังนั้นโครงการสถานพักตากอากาศเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ เป็นโครงการที่เกิดขึ้น เพื่อรองรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยมีการบริการให้กับบุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแต่จะมุ่งเน้นไปยังผู้สูงอายุเป็นหลักที่มีความประสงค์จะเข้ามาพักผ่อนเพื่อสุขภาพ ทั้งการฟืนฟู บำบัด โดยนำเอาหลักธรรมชาติบำบัดเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการดูแลสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
URI: http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1573
Appears in Collections:โครงงาน (Project)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
121222.pdfโครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในสถานพักตากอากาศเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ109.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.