Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าแบบพอเพียงก่อนและหลังการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยังยืนในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีจิรศักดิ์ สุรังคพิพรรธน์; พิมพ์นภัส เอี่ยมสมบูรณ์; กรธัช โฆษิตโภคิน; บุญยัง ปลั่งกลาง; กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
2549การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีนิศากร สิงหเสนี; ธเนศ เรืองณรงค์; อุบลรัตน์ จิลลานนท์; เอื้ออารี เศรษฐวานิช; พิมพ์นภัส เอี่ยมสมบูรณ์
2550ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ภาคการศึกษาที่ 2/2549พิมพ์นภัส เอี่ยมสมบูรณ์
2551การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีธเนศ เรืองณรงค์; นิศากร สิงหเสนี; อุบลรัตน์ จิลลานนท์; เอื้ออารี เศรษฐวานิช; พิมพ์นภัส เอี่ยมสมบูรณ์; ยุวดี กวาตระกูล; ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง