Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/196
Title: การออกแบบและพัฒนาเครื่องช่วยแปรงฟันสำหรับบุคคลพิการ
Other Titles: Design and Improvement Toothbrush Machine for Disable People
Authors: คณะวิศวกรรมศาสตร์
Keywords: คนพิการ -- สิ่งอำนวยความสะดวก -- วิจัย
เครื่องช่วยแปรงฟัน -- การออกแบบ
ผู้พิการ
Issue Date: 2553
Publisher: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.คณะวิศวกรรมศาสตร์
Abstract: บุคคลพิการมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท เช่น บุคคลพิการทางขา ทางสายตา หรือทางแขน เป็นต้น ความพิการเหล่านี้อาจจะเป็นมาแต่กำเนิด หรือเกิดจากอุบัติเหตุ แต่ไม่ว่าจะเป็นความพิการแบบใดก็ตาม ย่อมทำให้การใช้ชีวิตประจำวันไม่สะดวกสบายเหมือนบุคคลปกติทั่วไป จึงทำให้มีการสร้างเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ขึ้นมาเพื่อนช่วยเหลือบุคคลพิการเหล่านี้ให้ได้รับความสะดวก หรือสิทธิต่างๆ เหมือนบุคคลปกติ โดยเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาขึ้นหรือดัดแปลงจากที่มีอยู่เดิม นำมาผลิตเป็นอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถของผู้พิการ ให้สามารถทำงานหรือกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้แบบพึ่งพิงตัวเอง (Independent living) หรือพึ่งพิงผู้อื่นน้อยที่สุด และมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ครอบคลุมไปถึงการ ให้บริการ การประยุกต์ใช้และการนำไปปฏิบัติเพื่อลดอุปสรรคในการทำกิจกรรมของผู้พิการ เช่น การสร้างเครื่องช่วยฟัง การสร้างทางเท้าคนตาบอด หรือการประดิษฐ์ขาเทียม เป็นต้น โครงงานวิจัยนี้เป็นการประยุกต์ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันของผู้พิการทางแขน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงได้จัดทำเครื่องแปรงฟันสําหรับบุคคลพิการทางแขนขึ้น เป็นต้น แบบโดยการประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR เบอร์ ATmega32 มาเป็นตัวควบคุมการจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับมอเตอร์ DC เครื่องแปรงฟันสำหรับบุคคลพิการทางแขนนี้สามารถปรับตำแหน่งของแปรงให้เหมาะสมกับช่องปาก ปรับขนาดเข้ากับความสูงของผู้ใช้ได้ตั้งแต่ 140 – 175 เซนติเมตร และสามารถใช้กับผู้ที่ถนัดซ้ายและถนัดขวาได้ จาการทดสอบประสิทธิภาพของโครงงานพบว่าสามารถ แปรงฟันให้เข้าถึงเนื้อฟันได้ถึง 75 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนฟันทั้งหมด ส่วน 25 เปอร์เซ็นต์ที่ไม่สามารถแปรงฟันได้เนื่องจากการแปรงฟันซี่ในสุดทำให้เกิดอาการอาเจียนในบางบุคคล
URI: http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/196
Appears in Collections:วิจัย (Research - EN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Design and Improvement Toothbrush Machine for Disable People.pdfการออกแบบและพัฒนาเครื่องช่วยแปรงฟันสำหรับบุคคลพิการ11.92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.