Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 23 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยรายหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2557 กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีภัคธนิกา เศวตเมธิกุล
2561คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน การจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online (กรณีการจ่ายผ่านส่วนราชการ)กนิษฐา สุดโต
2561คู่มือการปฏิบัติงานการเงินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินผ่านระบบ GFMIS (กรณีการจ่ายผ่านส่วนราชการ)กนิษฐา สุดโต
2561คู่มือการปฏิบัติงานการกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์ในระบบบัญชีสามมิติ (ERP) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนพวรรณ โลนุช
2561คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนพวรรณ โลนุช
2560การศึกษาระบบต้นทุนฐานกิจกรรมเพื่อประสิทธิผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตภัคธนิกา เศวตเมธิกุล
2561การพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจรัสศรี บุญสอน
2564คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจรับพัสดุจรัสศรี บุญสอน
2564คู่มือการปฏิบัติงาน การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ด้วยระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมัทณา ใจปทุม
2564คู่มือการปฏิบัติงานการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมัทณา ใจปทุม