Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 17 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน การจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online (กรณีการจ่ายผ่านส่วนราชการ)กนิษฐา สุดโต
2561คู่มือการปฏิบัติงานการเงินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินผ่านระบบ GFMIS (กรณีการจ่ายผ่านส่วนราชการ)กนิษฐา สุดโต
2561คู่มือการปฏิบัติงานการกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์ในระบบบัญชีสามมิติ (ERP) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนพวรรณ โลนุช
2561คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนพวรรณ โลนุช
2564คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจรับพัสดุจรัสศรี บุญสอน
2564คู่มือการปฏิบัติงาน การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ด้วยระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมัทณา ใจปทุม
2564คู่มือการปฏิบัติงานการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมัทณา ใจปทุม
2564คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบและเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนฤมล จิตตะคาม
2564คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบและเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนฤมล จิตตะคาม
2564คู่มือการปฏิบัติงานเงินทดรองราชการผ่านระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ด้วยโปรแกรม Microsoft Dynamic AX 2012 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวิภาดา บุญประกอบ