Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2564คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจรับพัสดุจรัสศรี บุญสอน
2564คู่มือการปฏิบัติงาน การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ด้วยระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมัทณา ใจปทุม
2564คู่มือการปฏิบัติงานการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมัทณา ใจปทุม
2564คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบและเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนฤมล จิตตะคาม
2564คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบและเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนฤมล จิตตะคาม
2564คู่มือการปฏิบัติงานเงินทดรองราชการผ่านระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ด้วยโปรแกรม Microsoft Dynamic AX 2012 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวิภาดา บุญประกอบ