Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/3195
Title: แนวทางแก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์งานวิจัยด้วยการใช้ Turnitin
Authors: เยาวลักษณ์ แสงสว่าง
Keywords: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Turnitin
การคัดลอกผลงาน
เอกสารการสอน
Issue Date: 2561
Publisher: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
Abstract: การจัดทำเอกสาร แนวทางแก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์งานวิจัยด้วยการใช้ Turnitin เป็นเอกสารในลักษณะที่ใช้ประกอบการอบรม โดยมีคำแนะนำการใช้งาน Turnitin ในการตรวจสอบผลงานวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ โดยระบบมีการแสดงรายงานเปอร์เซ็นต์ในการตรวจสอบการคัดลอกของผลงานวิชาการพร้อมบอกแหล่งที่มา ให้อาจารย์ หรือบุคลากรที่เข้าใช้งานในฐานะผู้สอน และนักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อนนำส่งตีพิมพ์ หรือก่อนมีการนำไปเผยแพร่ในแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ในผลงานของผู้อื่นได้
Description: แนวทางแก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์งานวิจัยด้วยการใช้ Turnitin
URI: http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/3195
Appears in Collections:เอกสารประกอบการสอน (Teaching Document - ARIT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yaowaluk_S_TeachingTurnitin.pdfแนวทางแก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์งานวิจัยด้วยการใช้ Turnitin5.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.