Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/3406
Title: งานวิเคราะห์ประสิทธิภาพผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Authors: คมกริช พุ่มเกิด
Keywords: งานวิเคราะห์
การประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
สถาบันอุดมศึกษา
ข้าราชการพลเรือน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Issue Date: 2562
Publisher: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. กองบริหารงานบุคคล.
Abstract: การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เป็นเครื่องมือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญ เช่นเดียวกับการศึกษาและการฝึกอบรมโดยมีความสำคัญในกับการปรับเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นมากกว่าที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจังซึ่งบุคลากรต้องพร้อม และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจะได้สอดคล้องกับความต้องการ เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน โดยทั้งเป็นการพัฒนาตนเองในระยะยาวเพื่อให้สามารถเติบโตในเส้นทางสายอาชีพของตนเองด้วย ดังนั้นการแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 เมื่อ พ.ศ.2551 ได้มีผลทำให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อให้สอดรับกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลธัญบุรี ว่าหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ชัดเจนมากขึ้น การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดีต้องสามารถที่จะประเมินผลของบุคลากรออกมาได้อย่างถูกต้อง เป็นที่ยอมรับของบุคลากร โปร่งใสและยุติธรรม สามารถที่จะนำไปปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรได้ ดังนั้น กองบริหารงานบุคคล จึงจัดทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ หรือปัญหาของการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
Description: งานวิเคราะห์ประสิทธิภาพผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
URI: http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/3406
Appears in Collections:เอกสารเชิงวิเคราะห์งาน (Job Analysis - PD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Komkrit.P_Job Analysis.pdfงานวิเคราะห์ประสิทธิภาพผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี4.69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.