Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/3409
Title: คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุมและการทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
Authors: เอกนรินทร์ พุทธบรรจง
Keywords: การจัดประชุม
การทำรายงานการประชุม
Issue Date: 2561
Publisher: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี.
Abstract: คู่มือการปฏิบัติงานการจัดประชุมและการทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมขั้นตอน แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการประชุมและการทำรายงานการประชุม ซึ่งบุคลากรผู้ปฏิบัติงานควรทราบและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และทราบถึงการจัดประชุมที่ถูกต้อง เทคนิคในการจดรายงานการประชุมที่ถูกต้อง การใช้ภาษาหนังสือราชการที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 รวมทั้งวิธีที่จะทำให้การจดรายงานการประชุมเป็นเรื่องง่าย ทำให้ผู้อ่านเข้าใจในประเด็นเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกประเด็นในการประชุม รวมทั้งความชัดเจนของมติที่ประชุม ทั้งนี้เพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานและความเข้าใจที่ไม่ตรงกันอันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คู่มือเล่มนี้ยังสามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้สนใจหรือผู้ที่กาลังปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง รวมทั้งผู้ที่ต้องการศึกษาวิธีการจัดประชุมและการจดรายงานการประชุมอย่างมืออาชีพ
URI: http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/3409
Appears in Collections:คู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual-GAD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20190910-work manual1-akenarin p..pdf94.9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.