Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/3606
Title: คู่มือปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนักศึกษา
Authors: กัมพล ดวงสีใส
Keywords: การเงิน
กิจกรรมนักศึกษา
Issue Date: 2563
Publisher: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. กองพัฒนานักศึกษา.
Abstract: คู่มือปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนักศึกษา เป็นคู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งมีขอบเขตของงานคือการบริหารจัดการด้านการจัดทำแบบคำขอเสนอโครงการ การจัดทำรายงานการประชุม การจัดทำหนังสือราชการ การจัดทำเอกสารด้านการอนุมัติโครงการ การเบิกจ่าย การอนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง การส่งเอกสารชดใช้เงินยืม ซึ่งจะเน้นศึกษาขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน เทคนิคและแนวทางการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนางานด้านกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งจะอยู่ภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2550 และระเบียบของกระทรวงการคลัง มีขอบเขตของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนักศึกษา และผู้นำนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ
URI: http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/3606
Appears in Collections:คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual - DSD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20201207-work manual-kumpol d..pdfคู่มือปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนักศึกษา7.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.