Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/4218
Title: คู่มือการปฏิบัติงาน การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ด้วยระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Other Titles: การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ด้วยระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Authors: น้ำทิพย์ อินโต
Keywords: การกันเงิน
การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณเงินรายได้
ระบบ ERP
Issue Date: 2566
Publisher: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. กองคลัง.
Abstract: การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ด้วยระบบ การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริงโดยเนื้อหาจะกล่าวถึงหลักการการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ให้มีความถูกต้องครบถ้วน ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและ มีประสิทธิภาพ
URI: http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/4218
Appears in Collections:คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual - FD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20230911-Work Manual 1-Namthip I.pdfการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ด้วยระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี8.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.