Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 33 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
(2552)การพัฒนาระบบปรับสภาพน้ำฝนเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการณัฐพร อารีรัชชกุล; มังกร กิติพัฒน์มนตรี; จุไรรัตน์ ดวงเดือน
2549การผลิตเชื้อเพลิงเจลล์แอลกอฮอร์ล์จากข้างฟ่างหวานวานิช โสภาสพ; สุกัญญา นิลม่วง
2550พัฒนาคลาสไลบรารีเกี่ยวกับการคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับสร้างบทเรียนทางฟิสิกส์ที่เรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวัชระ รอดสัมฤทธิ์; จรัส บุญยธรรมา; ศราวุธ ใจเย็น; สุกัญญา นิลม่วง
2550การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกรจันทนี อุทธินีธุ์; จรัส บุณยธรรมา; ยุรีย์ วรวิชัยยันต์; ชนกนันท์ บางเลี้ยง
(2551)เงื่อนไขสำหรับการเป็นเอฟฮามิลโทเนียนกราฟนนธิยา มากะเต; อมราภรณ์ เส็งพานิชย์; ศรัณย์ ว่องไว
2551-2552การศึกษารูปแบบการเทียบโอนการศึกษาตามอัธยาศัย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ชุติมา ประสาทแก้ว
(2551)การศึกษาผลของยาต้านเชื้อมาลาเรียที่มีต่อ β-Hematin ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพศรีวไล โอมอภิญญาณ; เสาวภาค สุขตระกูลเวศ; จุไรรัตน์ ดวงเดือน; วณิภา นาคลดา
2550การสร้างเครื่องวัดระดับของเหลวโดยใช้เส้นใยนำแสงอัคคพงค์ พันธุ์พฤกษ์; วรนุช ทองพูล; วิชัย อนุรักษ์ฤานนท์; สันติ ผัดวงค์; วีระพงศ์ จิ๋วประดิษฐ์กุล
2562โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เรื่อง การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียย่อยสลายสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างในพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อการประยุกต์ใช้สำหรับพัฒนาพื้นที่เกษตรอินทรีย์จันทิมา ฑีฆะ; สุจยา ฤทธิศร; อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
2562ความหลากหลายของสาหร่ายที่เจริญในสภาพแวดล้อมวิกฤตเพื่อการเก็บรักษาสายพันธุ์และการจัดทำฐานข้อมูลสุทธวรรณ สุพรรณ; สิริแข พงษ์สวัสดิ์; วันทนีย์ เขตต์กรณ์