Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/511
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorสมพล โคศรี
dc.contributor.authorบุญยัง ปลั่งกลาง
dc.date.accessioned2012-03-30T04:35:17Z
dc.date.accessioned2020-09-24T04:57:25Z-
dc.date.available2012-03-30T04:35:17Z
dc.date.available2020-09-24T04:57:25Z-
dc.date.issued2553-12-15-17
dc.identifier.urihttp://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/511-
dc.description.abstractบทความนี้นำเสนอการประยุกต์ใช้งานสมาร์ตกริดในระบบผลิตไฟฟ้า ส่งจ่าย และควบคุมสำหรับระบบพลังงานทดแทนโดยวิเคราะห์การทำงานในช่วงพื้นที่การทำงานต่างๆ ที่มีการใช้งานรูปแบบของเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นหลักในการออกแบบการทำงานเริ่มตั้งแต่การออกแบบระบบโดยรวม โดยมีการควบคุมศูนย์กลางของระบบทำหน้าที่รับข้อมูลจากพื้นที่ฝ่ายผลิตระบบควบคุมการผลิต ระบบส่งจ่ายระบบควบคุมการส่งจ่าย ระบบควบคุมการป้องกัน ระบบส่งจ่ายปลายทางหรือระบบควบคุมสภาวะตัดต่อของโหลดในระบบและระบบแสดงผลของการทำงานของระบบ อีกทั้งสามารถประเมินสถานการณ์ในช่วงสภาวะต่างๆและติดสินใจการทำงานได้ทันทีมีระบบจัดเก็บข้อมูลการทำงาน ซึ่งในระบบสามารถเพิ่มผลการเรียนรู้หรือสอนข้อมูลที่มีผลต่อระบบที่เป็นศูนย์กลางของการตัดสินใจได้en_US
dc.language.isoThaien_US
dc.publisherมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีen_US
dc.subjectสมาร์ตกริดen_US
dc.subjectพลังงานทดแทนen_US
dc.titleการประยุกต์ใช้งานสมาร์ตกริดในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนen_US
dc.title.alternativeSmart Grid Application for Renewable Energy Distributed Generationen_US
dc.typeProceedingsen_US
Appears in Collections:ประชุมวิชาการ (Proceedings)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
การประยุกต์ใช้งานสมาร์ตกริดในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน.pdfการประยุกต์ใช้งานสมาร์ตกริดในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน823.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.