Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/519
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorวินัย จันทร์เพ็ง
dc.date.accessioned2012-03-30T08:24:49Z
dc.date.accessioned2020-09-24T04:57:10Z-
dc.date.available2012-03-30T08:24:49Z
dc.date.available2020-09-24T04:57:10Z-
dc.date.issued2553-12-15-17
dc.identifier.urihttp://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/519-
dc.description.abstractแบบจาลองเชิงตัวเลขของเซลล์เชื้อเพลิงได้ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อทานายผลการเปลี่ยนแปลงของสมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิง ชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน ภายใต้สมการอนุรักษ์พลังงาน สมการอนุรักษ์มวลและสมการทางเธอร์โมไดนามิกส์ โดยได้เลือกการจาลองการทางานของเซลล์เชื้อเพลิงขนาดพื้นที่ทางาน 100 cm2 ความหนาแน่นของกระแส 0.65 A/cm2 ทาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิการทางานของอากาศในช่วง 40๐C ถึง 80๐C และที่ความดันในการทางานในช่วง 1 ถึง 3 bars ผลที่ได้จากแบบจาลอง พบว่าแรงดันไฟฟ้าและกาลังไฟฟ้าที่ได้ออกมาจะมีแนวโน้มลดลง เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น และเมื่อ ความดันในการทางานของก๊าซมีการเปลี่ยนแปลง ก็จะส่งผลต่อสมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงโดยตรง เมื่อความดันเพิ่มขึ้นสมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงก็จะเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนั้นการเพิ่มขึ้นของ ค่าความต้านทานการไหลของอิเล็กตรอนผ่านตัวนาไฟฟ้าของชิ้นส่วนของเซลล์เชื้อเพลิง ยังส่งผลกระทบโดยตรงกับสมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิง โดยที่เมื่อ ค่าความต้านทานการไหลของอิเล็กตรอนผ่านตัวนาไฟฟ้าของชิ้นส่วนของเซลล์เชื้อเพลิง เพิ่มขึ้น จะทาให้สมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงลดลง จากแบบจาลองที่ได้พัฒนาขึ้นมา สามารถที่จะทานายผลของการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงได้ และสามารถบอกถึงตัวแปรที่มีผลกระทบต่อสมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงได้ด้วยen_US
dc.language.isoThaien_US
dc.publisherมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีen_US
dc.subjectเซลล์เชื้อเพลิงen_US
dc.subjectเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนen_US
dc.subjectผลกระทบของอุณหภูมิen_US
dc.titleผลกระทบของอุณหภูมิและความชื้นของอากาศต่อสมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนen_US
dc.title.alternativeThe Effect of Air Temperature and Humidification to a Proton Exchange Membrane Fuel Cellen_US
dc.typeProceedingsen_US
Appears in Collections:ประชุมวิชาการ (Proceedings)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ผลกระทบของอุณหภูมิและความชื้นของอากาศต่อสมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงชนิด.pdfผลกระทบของอุณหภูมิและความชื้นของอากาศต่อสมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน1.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.