Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 51-60 of 344 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การวิเคราะห์สมรรถนะปั๊มความร้อนใช้ R-410SA เพื่ออบแห้งณัทกร ทุริสุทธิ์; เทิดเกียรติ ลิมปิทีปราการ; สถาพร พองวิค; ฉัตรชัย นิมมล
2555การศึกษาใบกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 1.5 MW ด้วยโปรแกรมพลศาสตร์ของไหลพินิจ สังข์ทอง; วิรชัย โรยรินทร์
2555ศึกษาและออกแบบเครื่องผลิตข้าวกล้องงอกขนาดเล็กในครัวเรือนสุนัน ปานสาคร; ศราวุฒิ สุขนาค; เบญจวรรณ พงษ์ศักดิ์; สุกานดา สนรัมย์
2555การออกแบบและสร้างเครื่องปลิดหัวมันสำปะหลังจตุรงค์ ลังกาพินธุ์; รุ่งเรือง กาลศิริศิลป์; มานพ ตันตระบัณฑิตย์
2555วอเตอร์ฟุตพรินต์ของอ้อยอละมันสำปะหลังสำหรับการผลิตเอทานอลในภาคตะวันออก ประเทศไทยสานิตย์ดา เตียวต่อย; ชลิตา สุวรรณ; ธณัฏฐ์ยศ สมใจ
2555การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมแป้งเสริมแป้งถั่วขาวโดยประยุกต์ใช้เทคนิคการออกแบบทดลองวิลาสินี มีมุข, ระพี กาญจนะ และ อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์
2555การประยุกต์ใช้ฟัซซี่เซตร่วมกับการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพเป็นแนวทางในการออกแบบเครื่องดูดควันแบบไฟฟ้าสถิตเยาวรินทร์ รอดมณี และ ระพี กาญจนะ
2555การหาปัจจัยที่เหมาะสมในการผสมวัสดุเชิงประกอบระหว่างพอลิพรอพิลีนกับยางอนุภาคนาโนด้วยเทคนิคการออกแบบการทดลองฤทธิชัย สังฆทิพย์, ระพี กาญจนะ, ศรีไร จารุภิญโญ และนที ศรีสวัสดิ์
2555การดำเนินการครอสโอเวอร์ที่ช่วยปรับสมดุลภาระงานในการขั้นวิธีทางพันธุกรรมสำหรับการแก้ปัญหาการจัดตารางพนักงานสายการบินกชพร อ้นสวน; บุญฤทธิ์ อินทิยศ; ชวลิต จีนอนันต์
2555การวิเคราะห์ประสิทธิภาพกังหันลมขนาด 1kW เพื่อการสูบน้ำศิลปะชัย เพิ่มพูน; วิรชัย โรยนรินทร์