Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-25 of 25 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2556พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคสุทธิสา สิงห์แรง; วสันต์ กันอ่ำ
2556ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องยนต์มือสองจากประเทศญี่ปุ่นของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานีจิตติพงษ์ โพธิ์โชติ; นพวรรณ พจน์พิศุทธิพงศ์
2563กลยุทธ์ทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคหลังวิกฤตการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครอัชฌา โนนเพีย
2564พฤติกรรมการบริโภคในสังคมไทยสงกรานต์ เอี่ยมรอด
2562ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสุภรัตน์ พรหมมานนท์ชัย