Search


Current filters:Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระบบควบคุม โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ระบบควบคุม MATLAB ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาควิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวิวัฒน์ เจริญสุข
2555การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาปฏิบัติการระบบควบคุมโดยใช้ใบงาน (Job sheet) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวิวัฒน์ เจริญสุข
2555การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์จากการเรียนด้วยวิดีทัศน์รายการสารคดี เรื่อง ภาวะโลกร้อนและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบที่มีการสรุปด้วยตัวหนังสือระหว่างตอนกับรูปแบบที่มีการสรุปด้วยตัวหนังสือท้ายเรื่องวิษณุพร อรุณลักษณ์