Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสตรีผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊คพิชามญชุ์ มะลิขาว
2554ปัจจัยส่วนประสมทางด้านการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าในตลาดออนไลน์บุญฤกษ์ กาญจนเทพ
2554คุณภาพการบริการตลาดกลางประมูลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) : กรณีศึกษา บริษัท อินเทลลิเจนท์ โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัดนภาพร สุวรรณวร
2554ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าประเภทเสื้อผ้าแฟชั่นของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่น ผ่านทางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Commerce)ในเขตกรุงเทพมหานครเพ็ญนฤมล จะระ
2554ทัศนคติของผู้ใช้บริการเฟสบุ๊คต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชลธชา พลีสิงห์
2554ระบบประมูลสินค้าออนไลน์กิตติพีชญ์ ดีหนู; จักรกฤษณ์ อุทัยรัศมี; เดชธพล ถึงลาภ