Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2556ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวตลาดโบราณบ้านสะแกกรัง (ถนนคนเดินตรอกโรงยา) จังหวัดอุทัยธานีวิไลวรรณ ศิริอำไพ; ณัทณรงค์ จตุรัส
2556ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานครวรวุฒิ มีชัย; สุรีรัตน์ อินทร์หม้อ
2556ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปรียบเทียบระหว่างนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและชาวเอเชียนาตยา เจริญผล; กฤษดา เชียรวัฒนสุข
2556ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าพักรีสอร์ท ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลลิตา ยุรยาตร์; ณัทณรงค์ จตุรัส
2556ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อช่องทางการจัดจำหน่ายไวน์นีระนุช โชติพันธ์; สุภาพร คูพิมาย
2556ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคหัวใจในประเทศไทย : กรณีศึกษา ผู้ป่วยชาวยุโรปและตะวันออกกลางศศิวิมล งามจรัส; นพวรรณ พจน์พิศุทธิพงศ์