Browsing by Author จตุรงค์ ลังกาพินธุ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การพัฒนาเครื่องตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลังจตุรงค์ ลังกาพินธุ์; สุทิน เหล่าโก่ง; ภูวนาท สินสวัสดิ์; ชัยยงค์ ศรีประเสริฐ
2553การพัฒนาเครื่องปลูกมันสำปะหลังรุ่งเรือง กาลศิริศิลป์; จตุรงค์ ลังกาพินธุ์; มานพ ตันตระบัณฑิตย์
2554การออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดวางรายต้นพันธุ์มันสำปะหลังจตุรงค์ ลังกาพินธุ์; รุ่งเรือง กาลศิริศิลป์
2555การออกแบบและสร้างเครื่องปลิดหัวมันสำปะหลังจตุรงค์ ลังกาพินธุ์; รุ่งเรือง กาลศิริศิลป์; มานพ ตันตระบัณฑิตย์
2556ผลของการทำแห้งด้วยลมร้อนและแบบแช่เยือกแข็งต่อคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ำคั้นจากต้นข้าวหอมมะลิผงสุนัน ปานสาคร; จตุรงค์ ลังกาพินธุ์; สิริพร เซียมศิริ; วิลัยภรณ์ จันทะบูรณ์
2556พัฒนากระบวนการผลิตภัณฑ์งางอกร่วมกับการคั่วเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรสุนัน ปานสาคร; จตุรงค์ ลังกาพินธุ์
2555ออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดขนาดกระเทียมจตุรงค์ ลังกาพินธุ์; สุนัน ปานสาคร; ราชัญทร์ หงส์โต; อรรถกร จันทร์ชนะ; อาทิตย์ พูลทวี
2554ออกแบบและสร้างเครื่องคั่วงางอกสุนัน ปานสาคร; จตุรงค์ ลังกาพินธุ์; ศิริรัตน์ ทักแก้ว; วรรณิกา ซังฮี้; ธวัสชัย วงษ์ชมพู
2555ออกแบบและสร้างเครื่องคั่วงางอกสุนัน ปานสาคร; จตุรงค์ ลังกาพินธุ์; ศิริรัตน์ ทัดแก้ว; วรรณณิกา ซังฮี้; ธวัสชัย วงษ์ชมพู