Browsing by Author สุนัน ปานสาคร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของข้าวกล้อง ข้าวเปลือกนึ่ง และข้าวกล้องนึ่งระหว่างกระบวนการเก็บรักษาสุนัน ปานสาคร; อรรถพล นุ่มหอม
2556ผลของการทำแห้งด้วยลมร้อนและแบบแช่เยือกแข็งต่อคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ำคั้นจากต้นข้าวหอมมะลิผงสุนัน ปานสาคร; จตุรงค์ ลังกาพินธุ์; สิริพร เซียมศิริ; วิลัยภรณ์ จันทะบูรณ์
2556พัฒนากระบวนการผลิตภัณฑ์งางอกร่วมกับการคั่วเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรสุนัน ปานสาคร; จตุรงค์ ลังกาพินธุ์
2552ศึกษาผลของอุณหภูมิในการลดความชื้นที่มีต่อปริมาณกรดแกมมาแอมิโนบิวทิริกในผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรวรินธร ยิ้มย่อง; สุนัน ปานสาคร
2555ศึกษาและออกแบบเครื่องผลิตข้าวกล้องงอกขนาดเล็กในครัวเรือนสุนัน ปานสาคร; ศราวุฒิ สุขนาค; เบญจวรรณ พงษ์ศักดิ์; สุกานดา สนรัมย์
2553ศึกษาและออกแบบเครื่องผลิตข้าวกล้องงอกขนาดเล็กในครัวเรือนสุนัน ปานสาคร; ศราวุฒิ สุขนาค; เบญจวรรณ พงษ์ศักดิ์; สุกานดา สนรัมย์
2555ออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดขนาดกระเทียมจตุรงค์ ลังกาพินธุ์; สุนัน ปานสาคร; ราชัญทร์ หงส์โต; อรรถกร จันทร์ชนะ; อาทิตย์ พูลทวี
2554ออกแบบและสร้างเครื่องคั่วงางอกสุนัน ปานสาคร; จตุรงค์ ลังกาพินธุ์; ศิริรัตน์ ทักแก้ว; วรรณิกา ซังฮี้; ธวัสชัย วงษ์ชมพู
2555ออกแบบและสร้างเครื่องคั่วงางอกสุนัน ปานสาคร; จตุรงค์ ลังกาพินธุ์; ศิริรัตน์ ทัดแก้ว; วรรณณิกา ซังฮี้; ธวัสชัย วงษ์ชมพู