Browsing by Author อุบลรัตน์ จิลลานนท์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การรับรู้บทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนิศากร สิงหเสนี; สมชาย ผาธรรม; อุบลรัตน์ จิลลานนท์; พงษ์ศักดิ์ กวีนันทชัย
2551การศึกษาความต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปทุมธานีสุธีรา เผ่าโภคสถิตย์; ปราจิต ทิพย์โอสถ; อุบลรัตน์ จิลลานนท์
2551การศึกษาความต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปทุมธานีสุธีรา เผ่าโภคสถิตย์; ปราจิต ทิพย์โอสถ; อุบลรัตน์ จิลลานนท์
2551การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีธเนศ เรืองณรงค์; นิศากร สิงหเสนี; อุบลรัตน์ จิลลานนท์; เอื้ออารี เศรษฐวานิช; พิมพ์นภัส เอี่ยมสมบูรณ์; ยุวดี กวาตระกูล; ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง
2549การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีนิศากร สิงหเสนี; ธเนศ เรืองณรงค์; อุบลรัตน์ จิลลานนท์; เอื้ออารี เศรษฐวานิช; พิมพ์นภัส เอี่ยมสมบูรณ์
2551ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อบทบาทการบริการทางวิชาการแก่สังคมของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนิศากร สิงหเสนี; อุบลรัตน์ จิลลานนท์; เอื้ออารี เศรษฐวานิช; ยุวดี กวาตระกูล; ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง