Browsing by Author เนตร์พัณณา ยาวิราช

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2557กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนกรสรรค์ เอนกศักยพงศ์; เนตร์พัณณา ยาวิราช
2552การศึกษาความพึงพอใจของพนักงานนิคมอุตสาหกรรมนวนครเนตร์พัณณา ยาวิราช; บุญทริกา บุญเกิด
2554การศึกษาเชิงประจักษ์ของประสิทธิภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติชนงกรณ์ กุณฑลบุตร; เนตร์พัณณา ยาวิราช; บุปผา โสภาสพ
2557ภาวะผู้นำและภาวะผู้ตามที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์กร กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยวรางคณา กาญจนพาที; เนตร์พัณณา ยาวิราช