Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1507
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorมุกริน หวังบุญเกิด
dc.date.accessioned2014-04-11T07:24:38Z
dc.date.accessioned2020-09-24T04:15:06Z-
dc.date.available2014-04-11T07:24:38Z
dc.date.available2020-09-24T04:15:06Z-
dc.date.issued2553
dc.identifier.urihttp://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1507-
dc.description.abstractสถาปนิกซึ่งสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจำนวนหนึ่งได้ร่วมปรึกษาหารือในการดำเนินการจัดตั้งสมาคมสมาชิกด้วยกัน ดังนั้นในวันที่ 18 เมษายน 2477 จึงได้มีการจัดตั้งสมาคมเพื่อเป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม และผู้ที่มีความสนใจในวาชีพสถาปัตยกรรม มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. มุ่งบำเพ็ญประโยชน์ในการสร้างสรรค์ความเจริญงดงามทางสถาปัตยกรรม และสิ่งแวดล้อม และรักษาอารยธรรมของชาติ ในฐานะองค์กรทางชีพอิสระทางสถาปัตยกรรม 2. เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่มวลสมาชิก เพื่อดำรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ รวมทั้งเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการปรกอบวิชาชีพของสมาชิกและต่อสังคม 3. ให้ความรู้ คำปรึกษาทางวิชาชีพ วิชาการ และสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกและสังคม 4. ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ การศึกษา ค้นคว้า การวิจัยและพัฒนา เพื่อความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและทันกับการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย 5. ให้ความร่วมมือกบหน่วยงานของรัฐ องค์กรและสถาบัน ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ เพื่อพัฒนาและเผยแพร่ อุดมการณ์ บทบาท และหน้าที่ของสถาปนิก ให้วิชาชีพสถาปัตยกรรมเป็นที่เชื่อถือ ศรัทธาของประชาชน 6. ส่งเสริม พัฒนา และติดตามการปฏิบัติตามพันธะกรณีว่าด้วยการให้บริการ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและประชาชน 7. กำหนดและรับรองมาตรฐาน กฎระเบียบ เกี่ยวกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยโครงการเครือข่ายสถาปนิกอาษา สมาคมสถาปนิกสยามฯ มีแนวคิดที่จะพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมและผู้สนใจทั่วไป เพื่อสนับสนุน ให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้และความเข้าใจอันดีในวิชาชีพสถาปัตยกรรม แต่ในปัจจุบัน ที่ทำการสมาคมสถาปนิกสยามฯ ณ ซ.ศูนย์วิจัย ถ.พระราม9 ถึงได้ลำบากจากระบบขนส่งสาธารณะ อีกทั้งยังมีพื้นที่จำกัด ไม่สามารถรองรับกิจกรรมบริการสมาชิกต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นได้ทางสมาคมสถาปนิกสยามฯ จึงมีนโยบายปรับปรุงที่ทำการเดิมของสมาคมฯ ซึ่งตั้งอยู่ปากซอยราชครู .พหลโยธิน ใกล้สถานีรถไฟฟ้า และเดินทางเข้าถึงได้สะดวกกว่า เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ดังกล่าวและถือเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงอาคารเก่าเพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยในปัจจุบัน แทนการรื้อทำลายเพื่อสร้างอาคารใหม่ ด้วยเหตุนี้ โครงการประกวดความคิดออกแบบ ASA จึงได้ถือกำเนิดขึ้น เพื่อปรบปรุงที่ทำการเดิมของสมาคม ให้กลายเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และข้อมูลทางสถาปัตยกรรม ทั้งยังเป็นที่พบปะ ตลอดจนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในลักษณะเครือข่ายระหว่างสถาปนิกกบสถาปนิก และสถาปนิกกับประชาชน โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจ ได้แสดงฝีมือในการออกแบบปรับปรุงอาคารเก่าของสมาคมสถาปนิกสยามฯ ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ 3 ชั้นครึ่ง ตามองค์ประกอบหลักของโครงการที่ตั้งไว้ผสมผสานกับการออกแบบที่สถาปนิกเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมen_US
dc.language.isoThaien_US
dc.publisherมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์en_US
dc.subjectสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมป์en_US
dc.subjectการออกแบบภายในen_US
dc.subjectการออกแบบก่อสร้างen_US
dc.subjectสถาปัตยกรรมภายในen_US
dc.titleโครงการปรับปรุงสถาโครงการปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมป์en_US
dc.typeProjecten_US
Appears in Collections:โครงงาน (Project)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
121128.pdfโครงการปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมป์12.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.