คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual - ARIT) Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2564คู่มือการปฏิบัติงานการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีณิชกุล กิจชัยปกรณ์
2565คู่มือปฏิบัติงาน การจัดการระบบบริหารงานบุคคลและเงินเดือน (Backoffice) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพรสุภา บุญทศ
2564คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศศุภลักษณ์ สินมา
2564คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศศุภลักษณ์ สินมา
2563คู่มือปฏิบัติงานระบบส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยเกมมิฟิเคชันจันทิมา เจริญผล
2563คู่มือการใช้งานระบบห้องเรียนออนไลน์ (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)พัชรา คงเหมาะ
2562คู่มือการรับแจ้งปัญหาระบบฐานข้อมูลฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง( Information center )มัทธนา ก้อนสันทัด
2561คู่มือปฏิบัติงานการพัฒนาและดูแลระบบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีปิยนุช เจียงแจ่มจิต
2561คู่มือการบริหารจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI Autolib 2.0เยาวลักษณ์ แสงสว่าง
2560การผลิตสื่อวีดิทัศน์การศึกษา โดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro CS 6วันชัย แก้วดี
2560คู่มือบริหารจัดการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีณัฐวุฒิ อินทรักษ์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 11 of 11