Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/4045
Title: คู่มือการปฏิบัติงานการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Other Titles: การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Authors: ณิชกุล กิจชัยปกรณ์
Keywords: ระบบเครือข่ายไร้สาย
ระบบเครือข่าย
Issue Date: 2564
Publisher: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
Abstract: คู่มือการปฏิบัติงานการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย โดยแสดงขั้นตอนการเข้าใช้งาน พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน แนวทางปฏิบัติงานของฝ่ายระบบเครือข่ายและความปลอดภัยข้อมูลที่ควรทราบ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานและยังเป็นแนวทางในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
URI: http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/4045
Appears in Collections:คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual - ARIT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20230309-Work Manual-Nichakun K..pdfคู่มือการปฏิบัติงานการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี5.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.