Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-15 of 15 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2565คู่มือการปฏิบัติงานการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรกมล พงษ์เจริญ
2565คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินงานเงินทดรองราชการและบัตรเครดิตราชการ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนันทนา นิจจอหอ
2566คู่มือการโอนจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นบุคคลภายนอก ผ่านระบบคอร์ปอเรท ไอแคช ของธนาคารกรุงเทพ และการบันทึกรายการจ่ายในโปรแกรมไมโครซอฟท์ไดนามิก เอเอ็กซ์ 2012 กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกฤติยา เขื่อนวัน
2566คู่มือการปฏิบัติงาน การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ด้วยระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีน้ำทิพย์ อินโต
2566คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกงบประมาณเงินรายได้ด้วยระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีน้ำทิพย์ อินโต