Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2563คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อมวลชน ในรูปแบบกิจกรรมแถลงข่าวนงเยาว์ ขัติวงษ์
2563กระบวนการดำเนินงานของกองบรรณาธิการในการจัดทำจุลสารราชมงคลธัญบุรีอลงกรณ์ รัตตะเวทิน
2563แนวทางการพัฒนาการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอลงกรณ์ รัตตะเวทิน
2563การศึกษาพฤติกรรมการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพนมฉัต คงพุ่ม
2563การศึกษาความพึงพอใจต่อเพจเฟซบุ๊กมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพนมฉัต คงพุ่ม
2563การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางการประชาสัมพันธ์และการแนะแนวการศึกษากับความเชื่อมั่นในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2563 ของนักศึกษาสายอาชีวศึกษาศีจุฑา ปอน้อย และภริดา สนธ์หอม