Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 12 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การศึกษาช่องทางการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ ที่ส่งผลต่อการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนงเยาว์ ขัติวงษ์
2559การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเพื่อการสื่อสารองค์กรสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีณัฐชา กีรติกำจร
2562วิเคราะห์ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ประจำปี พ.ศ.2561ชลธิชา ศรีอุบล
2562คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ชลธิชา ศรีอุบล
2561การพัฒนาระบบกฤตภาคข่าวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึง 2561สว่างนภา ต่วนภูษา
2563คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อมวลชน ในรูปแบบกิจกรรมแถลงข่าวนงเยาว์ ขัติวงษ์
2563กระบวนการดำเนินงานของกองบรรณาธิการในการจัดทำจุลสารราชมงคลธัญบุรีอลงกรณ์ รัตตะเวทิน
2563แนวทางการพัฒนาการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอลงกรณ์ รัตตะเวทิน
2563การศึกษาพฤติกรรมการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพนมฉัต คงพุ่ม
2563การศึกษาความพึงพอใจต่อเพจเฟซบุ๊กมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพนมฉัต คงพุ่ม