Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/3187
Title: คู่มือปฏิบัติงาน : การรับ-ส่งหนังสือราชการ ด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
Authors: เพิ่มศักดิ์ ทับทิมทอง
Keywords: ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
การรับ-ส่งหนังสือราชการ
งานสารบรรณ
Issue Date: 2561
Publisher: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. กองบริหารงานบุคคล
Abstract: การจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการ ด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เล่มนี้จัดทาขึ้นเพื่อต้องการให้บุคลากรผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานสารบรรณของฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติงานสารบรรณโดยใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความถูกต้องและรวดเร็วในการปฏิบัติงานด้านเอกสารต่าง ๆ อีกทั้งสามารถตรวจสอบติดตามเอกสารได้ง่ายขึ้น
URI: http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/3187
Appears in Collections:คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual - PD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Manual_eDocument-Permsak_T.pdfคู่มือปฏิบัติงาน : การรับ-ส่งหนังสือราชการ ด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์3.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.