Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/3197
Title: การวิเคราะห์ผลการสอบทักษะทางคอมพิวเตอร์ด้วย IC3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Authors: ปิยนุช เจียงแจ่มจิต
Keywords: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
IC3
วิเคราะห์ผลสอบ
Issue Date: 2561
Publisher: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. ฝ่ายฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ.
Abstract: การวิเคราะห์ผลการสอบทักษะทางคอมพิวเตอร์ด้วย IC3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อ วิเคราะห์ผลการสอบของนักศึกษาในรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างละเอียดตามวัตถุประสงค์การสอบของ IC3 เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการในการเรียนการสอนเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเป้าประสงค์ของตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยในด้านเพิ่มทักษะทางด้าน IT ให้นักศึกษา ตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาด้านการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands On) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในงานวิเคราะห์ฉบับนี้จะประกอบไปด้วยหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการศึกษา คำจำกัดความ เอกสารที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์และวิธีการวิเคราะห์ พร้อมทั้งสรุปผลการวิเคราะห์อย่างละเอียด ตลอดจนคำแนะนำในการนำไปปรับปรุงรูปแบบการสอนในรายวิชารวม ทั้งเป็นแนวทางในการปรับปรุงเนื่อหาในการจัดโครงการอบรมเพื่อสอบ IC3 ให้กับนักศึกษารวมทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายด้านการพัฒนาทักษะด้าน IT ให้กับนักศึกษา และพัฒนากำลังคนให้มีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
Description: การวิเคราะห์ผลการสอบทักษะทางคอมพิวเตอร์ด้วย IC3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
URI: http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/3197
Appears in Collections:เอกสารเชิงวิเคราะห์งาน (Job Analysis - ARIT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Piyanoot_Result_IC3.pdfการวิเคราะห์ผลการสอบทักษะทางคอมพิวเตอร์ด้วย IC3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี2.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.