Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/3204
Title: คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Authors: วัชรินทร์ เปาทอง
Keywords: งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
Issue Date: 2561
Publisher: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. สำนักงานอธิการบดี. นโยบายและแผน.
Abstract: คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี เป็นคู่มือสำคัญอย่างหนึ่งในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ประจำปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมีการจัดทำเป็นประจำทุกปี ในการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ต้องจำแนกตามผลผลิตที่ตรงกับศาสตร์ของหน่วยงานที่เสนอขอ และการจำแนกรายการค่าใช้จ่ายจะเป็นการตั้งงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วย งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ซึ่งในการตั้งงบประมาณต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และนโยบายของรัฐบาล จึงจัดทำคู่มือนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีให้มีมาตรฐานและถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
Description: คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
URI: http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/3204
Appears in Collections:คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual - PPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Watchrin.P_Work_Manual-1.pdfคู่มือปฏิบัติงานการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี33.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.