วิจัย (Research - SCI) Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 33
Issue DateTitleAuthor(s)
2564ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสุไบซะ จำนงลักษณ์
2561พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารและความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสุไบซะ จานงลักษณ์
2562ความหลากหลายทางชีวภาพของไส้เดือนในพื้นที่เกษตรเพื่อการพัฒนาข้าวและผักอินทรีย์ในพื้นที่ชุมชน จังหวัดปทุมธานีเอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์
2562ความหลากหลายของสาหร่ายที่เจริญในสภาพแวดล้อมวิกฤตเพื่อการเก็บรักษาสายพันธุ์และการจัดทำฐานข้อมูลสุทธวรรณ สุพรรณ; สิริแข พงษ์สวัสดิ์; วันทนีย์ เขตต์กรณ์
2562โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เรื่อง การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียย่อยสลายสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างในพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อการประยุกต์ใช้สำหรับพัฒนาพื้นที่เกษตรอินทรีย์จันทิมา ฑีฆะ; สุจยา ฤทธิศร; อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
2550พัฒนาคลาสไลบรารีเกี่ยวกับการคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับสร้างบทเรียนทางฟิสิกส์ที่เรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวัชระ รอดสัมฤทธิ์; จรัส บุญยธรรมา; ศราวุธ ใจเย็น; สุกัญญา นิลม่วง
2554การปรับปรุงคุณสมบัติของพอลิเมอร์แคปซูลที่หุ้มวัสดุเก็บความร้อนโดยใช้ยางธรรมชาติปรียาภรณ์ ไชยสัตย์; อมร ไชยสัตย์; สมหมาย ผิวสะอาด
2554การสร้างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เซนเซอร์โดยใช้อนุภาคนาโนทองศิริวรรณ ตี้ภู่; พงษ์นรินทร์ ชุมแสง; สุภาวดี ปาทาธนานนท์
2554การผลิตเยื่อกระดาษจากกาบกล้วยน้ำว้าด้วยวิธีทางชีวภาพโดยใช้ Trichoderma viride : Biopulping from banana pseudo - stem of num-wa by trichoderma virideสุจยา ฤทธิศร; สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์; ศิริพร ลุนพรม
2553การศึกษาวิธีการทำใบบาง จากใบบัวหลวง และ แนวโน้มในการพัฒนาสู่การทำผลิตภัณฑ์อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์; เสริมศรี สงเนียม
2550การตรวจหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินทนเค็มสิริแข พงษ์สวัสดิ์; วัชรพงศ์ วรเศรษฐพงศ์; วราภรณ์ ปานอยู่; สมจันทร์ บุญพันมี; ยุวดี พีรพรพิศาล
2550ผลของการหมุนระนาบผลึก ต่อสเปกตรัมการทะลุผ่านที่รอยต่อของโลหะปกติ-ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวดแบบดี-เวฟมรกต พุทธกาล; สุกัญญา นิลม่วง; ศราวุธ ใจเย็น; เป็นไท ปิ่นม่วง
2549การผลิตเชื้อเพลิงเจลล์แอลกอฮอร์ล์จากข้างฟ่างหวานวานิช โสภาสพ; สุกัญญา นิลม่วง
2549การพัฒนาต้นแบบระบบปฏิบัติการนิวเคลียร์ฟิสิกส์สำหรับใช้ในการศึกษาวิชาฟิสิกส์พื้นฐานศราวุธ ใจเย็น; เดโช ทองอร่าม; กมลทิพย์ พลอยกระจ่าง; เฉลิมพงษ์ โพธิ์ลี้; เป็นไท ปิ่นม่วง
2550การเตรียมพอลิเมอร์ย่อยสลายทางชีวภาพจากพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิไวนิลแอลกอฮอล์กับโคพอลิเอสเทอร์สมหมาย ผิวสอาด; วีราภรณ์ ผิวสอาด
2550การสร้างเครื่องวัดระดับของเหลวโดยใช้เส้นใยนำแสงอัคคพงค์ พันธุ์พฤกษ์; วรนุช ทองพูล; วิชัย อนุรักษ์ฤานนท์; สันติ ผัดวงค์; วีระพงศ์ จิ๋วประดิษฐ์กุล
2551-2552การศึกษารูปแบบการเทียบโอนการศึกษาตามอัธยาศัย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ชุติมา ประสาทแก้ว
2551การใช้ประโยชน์จากสาหร่ายเกลียวทองเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมสุราแช่พื้นบ้านสุจยา ฤทธิศร
(2552)การพัฒนาระบบปรับสภาพน้ำฝนเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการณัฐพร อารีรัชชกุล; มังกร กิติพัฒน์มนตรี; จุไรรัตน์ ดวงเดือน
2551การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาฟิสิกส์2จันทนี อุทธิสินทธุ์; ยุรีย์ วรวิชัยยันต์; ชนกนันท์ บางเลี้ยง; อันชัญ หมวกงาม
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 33