Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/712
Title: กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ : กรณีศึกษาหมู่บ้านดงบัง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
Other Titles: Marketing strategies of flowers and garden trees traders : a case study of Dong Bung Village, Mueang District, Prachinburi Province
Authors: นิภาพร มีชำนาญ
Keywords: ไม้ดอก -- การตลาด
ไม้ดอกไม้ประดับ
Issue Date: 2554
Publisher: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาเอกการตลาด
Abstract: การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ กรณีศึกษา หมู่บ้านดงบัง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เป็นการวิจัยเชิงสำรวจใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวน 140 ราย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และแบบง่าย สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานที่ใช้ในการทดสอบได้แก่ Independent Samples t-test และ (One – Way ANOVA: F-test) ผลการศึกษา พบว่าด้านประชากรศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41-50 ปี มีสถานภาพสมรสและอยู่ด้วยกันการศึกษาระดับปฐมศึกษาหรือต่ำกว่า เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน 11-20 ไร่ และใช้เงินลงทุนเริ่มแรกจำนวน 10,001-50,000 บาท มีประสบการณ์ 5-10 ปี ทำเป็นอาชีพหลัก พันธ์ไม้และวัสดุที่นำมาใช้หาได้ในพื้นที่ ใช้น้ำบาดาล จำนวนแรงงานที่ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 คน มีการจ้างแรงงานแบบรายวัน มีการจำหน่ายอย่างเดียว ราคาสูงสุดอยู่ที่ราคา 1,001-5,000 บาท นิยมปลูกไม้ใหญ่ยืนต้น พันธุ์ไม้ที่เป็นรายได้หลัก คือต้นโมก หูกระจง ลีลาวดี ไม้ดัดดังนั้น จึงสรุปได้ว่าผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ หมู่บ้านดงบัง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ได้ให้ความสำคัญของการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดดังนี้ ระดับมากที่สุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์รองลงมาเป็นระดับมากคือ ด้านสถานที่และช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านราคา สุดท้ายเป็นระดับปานกลางคือ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ส่วนด้านข้อมูลปัจจัยในการประกอบธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ พบว่าด้านผลิตภัณฑ์ ด้านด้านสถานที่และช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาดแตกต่างกัน
The independent study had purpose of study to learn about the marketing strategies of flowers and garden trees traders in the case study made in Dong Bung Village, Muang District, Prachinburi Province. The research was made as survey research, using questionnaires as the data collection instrument. The data were collected from 140 samples, drawn by the method of specific and simple random sampling, and the basic statistics used for analysis of data were Frequency, Percentage, Mean and Standard Deviation. The inferential statistics used in testing included Independent Samples t-test and (One -Way ANOVA: F-test). The results of study on demographic aspects demonstrated that most of the respondents were female, 41-50 years old, married and cohabiting couples, finished elementary level of education or lower. The study of factors on flowers and garden trees business revealed that most of the traders were the land owners of 11-20 rai, spent 10,001-50,000 Baht for being investment amount for starting business, had 5-10 years of experience, doing flowers and garden trees trading as main business, seedlings and planting materials are provided in the local area, they used underground water, used 5 or fewer workers who were hired as daily workers, the trading was made by selling only; the highest price was 1,001-5,000 baht; flowers and garden trees traders liked to grow perennial trees, main plants that made income were Wrightia religiosa, terminalia, frangipani and dwarf plants. Therefore, it can be summarized that flowers and garden tree traders of Dong Bung Village, Muang District, Prachinburi Province, focused on marketing strategies as follows: the “most” level of all was “product”; the secondary level was in the “much” level, those were place and distribution channel and price. The last level was in the moderate level, that was, marketing promotion. The data factors for doing business of flowers and garden trees, it was found that product, place, distribution channel and marketing promotion were different.
URI: http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/712
Appears in Collections:การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
124303.pdfMarketing strategies of flowers and garden trees traders : a case study of Dong Bung Village, Mueang District, Prachinburi Province3.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.