การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 758
Issue DateTitleAuthor(s)
2562ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสุภรัตน์ พรหมมานนท์ชัย
2563ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและประสิทธิภาพทีมงาน กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังยุติธรรม มีสามเสน
2563กลยุทธ์ทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคหลังวิกฤตการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครอัชฌา โนนเพีย
2562ทัศนคติและความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาเพื่อการศึกษาชลธิชา บุญสมาน
2562การยอมรับในเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี สำหรับภาคธุรกิจในมุมมองของผู้ทำบัญชีธัญกานต์ คชฤทธิ์
2562ภาวะผู้นำที่เป็นแบบอย่างของผู้บริหาร และการรับรู้บรรยากาศขององค์กร ที่มีผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือรัฐวิชญ์ อัครพิมพ์วรา
2563คุณภาพการสอบบัญชี อัตราส่วนหนี้สิน และกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานที่มีผลต่อการจัดการกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวราภรณ์ ครองบุญ
2563ปัจจัยด้านลูกค้าและปัจจัยด้านผู้สอบบัญชีที่มีผลต่อค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวาสนา มณีสาย
2563โครงสร้างผู้ถือหุ้น ความสามารถในการทำกำไรและโครงสร้างเงินทุนที่มีผลต่อการวางแผนภาษาของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ : กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างจรรยา ครองบุญ
2563มุมมองของผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกที่มีต่อระดับการใช้เทคนิคการบัญชีบริหารในอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรีพรทิพย์ อัยวรรณ
2563อิทธิพลของลักษณะงานและสภาพแวดล้อมที่มีต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประภากร ใจบุญ
2563การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้วอัญมณี, ทาทิตย์
2563การรับรู้ความเสี่ยงและการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้า ธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดสระบุรีพิมนภัทร์, ฤทธิชัย
2563การทำงานเป็นทีมและแรงจูงใจในการทำงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของพนักงานผู้รับเหมาก่อสร้างในโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา บริษัท อินแมค เอนจิเนียริ่ง จำกัดเกียรติศักดิ์, แก้วใส
2563การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อผลการ ปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ กรณีศึกษา สำนักงานอัยการสูงสุดแพรววิไล, จันทร์บุญ
2564การยอมรับการใช้เทคโนโลยีและคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขนส่งอาหารฟู้ดแพนด้า ในจังหวัดปทุมธานีปุณยาพร ศรีจุลัย
2563ภาพลักษณ์ธุรกิจและคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซ้ำของอู่ซ่อมเครื่องยนต์และช่วงล่างรถยนต์ ในเขตตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีอัชฌา, ชูแสง
2563ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส่งอาหารในจังหวัดปทุมธานีเนติรัฐ, ปรักมาส
2563การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของนักวิจัยในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยผกาทิพย์ บัวพงษ์
2562ภาพลักษณ์ตราสินค้าระหว่างรถยนต์ญี่ปุ่นและรถยนต์ยุโรปที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานีวงศิยา, วาสิกศิริ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 758