Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การศึกษาความต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปทุมธานีสุธีรา เผ่าโภคสถิตย์; ปราจิต ทิพย์โอสถ; อุบลรัตน์ จิลลานนท์
2550การรับรู้บทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนิศากร สิงหเสนี; สมชาย ผาธรรม; อุบลรัตน์ จิลลานนท์; พงษ์ศักดิ์ กวีนันทชัย
2551ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อบทบาทการบริการทางวิชาการแก่สังคมของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนิศากร สิงหเสนี; อุบลรัตน์ จิลลานนท์; เอื้ออารี เศรษฐวานิช; ยุวดี กวาตระกูล; ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง
2551การศึกษาความต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปทุมธานีสุธีรา เผ่าโภคสถิตย์; ปราจิต ทิพย์โอสถ; อุบลรัตน์ จิลลานนท์
2549การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีนิศากร สิงหเสนี; ธเนศ เรืองณรงค์; อุบลรัตน์ จิลลานนท์; เอื้ออารี เศรษฐวานิช; พิมพ์นภัส เอี่ยมสมบูรณ์
2551การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีธเนศ เรืองณรงค์; นิศากร สิงหเสนี; อุบลรัตน์ จิลลานนท์; เอื้ออารี เศรษฐวานิช; พิมพ์นภัส เอี่ยมสมบูรณ์; ยุวดี กวาตระกูล; ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง