Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 131-136 of 136 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการระบบงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ชาติประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ และคณะ
2549การใช้ประโยชน์จากชันโรงของกลุ่มเกษตรกรบ้านวังปลา ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีอัญชลี สวาสดิ์ธรรม; นิรันดร์ จันทวงศ์; รุ่งโรจน์ เจริญโพธิ์; ชาญณรงค์ ยาวส่ง; ธรรมนูญ ปลื้มภักษ์
2549การพัฒนาเทคโนโลยีการทำน้ำผึ้งครีมจากน้ำผึ้งดอกไม้บางชนิดอัญชลี สวาสดิ์ธรรม; สุคันธรส ธาดากิตติสาร; สุทธิ ชัยพฤกษ์; อรพินธ์ โรจนะ; ผู้ให้ทุน.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2549การพัฒนาเทคโนโลยีการทำน้ำผึ้งครีมจากน้ำผึ้ง จากดอกไม้บางชนิดอัญชลี สวาสดิ์ธรรม; สุคันธรส ธาดากิตติสาร; สุทธิ ชัยพฤกษ์; อรพินธ์ โรจนะ
2549การใช้ประโยชน์จากสารสกัดจากข่าในการป้องกันกำจัดโรคพืชวิทยา ทวีนุช; สถิรวงศ์ แจ่มจรรยา; สุขุมวัฒน์ พีระพันธุ์; ฉวีวรรณ บุญเรือง
2548บทบาทของยีสต์และราจากลูกแป้งในการหมักข้าวเจริญ เจริญชัย