Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 3191-3200 of 3415 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2564ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสุไบซะ จำนงลักษณ์
2563การศึกษาการดำเนินงานสหกิจศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกชพร เมฆานิมิตดี
2565รายงานการวิเคราะห์ หนังสือรับภายในและภายนอก สารบรรณกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประจำปีงบประมาณ 2562 – 2564จิรสุดา สุขสำอางค์
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจิตต์พัฒนา มะลิลา
2564การศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีณิชกุล กิจชัยปกรณ์
2565การใช้จ่ายค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 และแนวโน้มค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 ของพนักงานราชการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรุ่งอรุณ โนท้ง
2565คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินงานเงินทดรองราชการและบัตรเครดิตราชการ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนันทนา นิจจอหอ
2565การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพ้นสภาพของนักศึกษา โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีชาลี จิตรีผ่อง
2559การตัดสินใจเลือกสถานประกอบการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีศิริพร เจริญศรีวิริยะกุล
2559ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้/รูปแบบการรับรู้ข้อมูล และการยอมรับการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช; วรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี