Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 3191-3200 of 3228 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2563ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานีฐิติภรณ์ อู่ทรัพย์
2564ความคาดหวังของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีศิริพร เจริญศรีวิริยะกุล
2562การพิสูจน์เอกลักษณ์เพื่อควบคุมวัตถุดิบสมุนไพร ในรายวิชาฝึกทักษะวิชาชีพเภสัชกรรมแผนไทย 1ชลิตรา วงษ์นุ่ม
2564การรับรู้สิทธิประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนของพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีชวลิต กนกพาณิชย์สกุล; เกษรินทร์ เรืองวารี
2564ผลกระทบของการจัดทำแบบทดสอบออนไลน์สำหรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวัลวิกาล์ ไพศาลศรี
2563แนวทางการพัฒนาการให้บริการงานสารบรรณ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจิรสุดา สุขสำอางค์
2565คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบและทดสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอิทธิพัทธ์ จันทร์สาคร
2565คู่มือการปฏิบัติงานการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรกมล พงษ์เจริญ
2565คู่มือการจัดเตรียมปฏิบัติการรายวิชาเภสัชกรรมแผนไทย 1ชลิตรา วงษ์นุ่ม
2564การศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกชพร เมฆานิมิตดี