Search


Current filters:



Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การศึกษาความต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปทุมธานีสุธีรา เผ่าโภคสถิตย์; ปราจิต ทิพย์โอสถ; อุบลรัตน์ จิลลานนท์
2551ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อบทบาทการบริการทางวิชาการแก่สังคมของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนิศากร สิงหเสนี; อุบลรัตน์ จิลลานนท์; เอื้ออารี เศรษฐวานิช; ยุวดี กวาตระกูล; ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง
2551การศึกษาความต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปทุมธานีสุธีรา เผ่าโภคสถิตย์; ปราจิต ทิพย์โอสถ; อุบลรัตน์ จิลลานนท์
2551การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีธเนศ เรืองณรงค์; นิศากร สิงหเสนี; อุบลรัตน์ จิลลานนท์; เอื้ออารี เศรษฐวานิช; พิมพ์นภัส เอี่ยมสมบูรณ์; ยุวดี กวาตระกูล; ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง