Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 26 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2565คู่มือปฏิบัติงาน การจัดการระบบบริหารงานบุคคลและเงินเดือน (Backoffice) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพรสุภา บุญทศ
2565ผลกระทบของโหลดยานยนต์ไฟฟ้าต่อเสถียรภาพระบบไฟฟ้ากำลังกฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
2565คู่มือปฏิบัติงานการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวาสนา ผิวผลาผล
2565คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การดำเนินงานการฝึกอบรมในสถานประกอบการของบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอทิตยา วิมลเมือง
2565คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดโครงการอบรมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมงคลชัย โพล้งศิริ
2565การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอิทธิพัทธ์ จันทร์สาคร
2565คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบและทดสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอิทธิพัทธ์ จันทร์สาคร
2565คู่มือการปฏิบัติงานการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรกมล พงษ์เจริญ
2565รายงานการวิเคราะห์ หนังสือรับภายในและภายนอก สารบรรณกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประจำปีงบประมาณ 2562 – 2564จิรสุดา สุขสำอางค์
2565การใช้จ่ายค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 และแนวโน้มค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 ของพนักงานราชการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรุ่งอรุณ โนท้ง