Browsing by Author พิมพ์นภัส เอี่ยมสมบูรณ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีธเนศ เรืองณรงค์; นิศากร สิงหเสนี; อุบลรัตน์ จิลลานนท์; เอื้ออารี เศรษฐวานิช; พิมพ์นภัส เอี่ยมสมบูรณ์; ยุวดี กวาตระกูล; ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง
2549การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีนิศากร สิงหเสนี; ธเนศ เรืองณรงค์; อุบลรัตน์ จิลลานนท์; เอื้ออารี เศรษฐวานิช; พิมพ์นภัส เอี่ยมสมบูรณ์
2550ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ภาคการศึกษาที่ 2/2549พิมพ์นภัส เอี่ยมสมบูรณ์
2552พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าแบบพอเพียงก่อนและหลังการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยังยืนในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีจิรศักดิ์ สุรังคพิพรรธน์; พิมพ์นภัส เอี่ยมสมบูรณ์; กรธัช โฆษิตโภคิน; บุญยัง ปลั่งกลาง; กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์