Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 23 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554ประสิทธิภาพของเครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนในการอบแห้งเม็ดพลาสติกอรรถพล สิมประดิษฐ์พันธ์; พิชัย นามประกาย; ณรงค์ชัย โอเจริญ
2561การพัฒนารูปแบบการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานพัสดุของหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกิตติมา ศรีสิงห์
2559การพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกิตติมา ศรีสิงห์
2562การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าโดยประยุกต์ใช้วิธีการจัดแบ่งวัสดุตามความถี่ในการใช้กรณีศึกษา บริษัท แห่งหนึ่งในอุตสาหกรรมการพิมพ์เจนรตชา แสงจันทร์
2562ปัจจัยและกิจกรรมทางโลจิสติกส์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายกธนภร เหมือนใจ
2560ประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีปรียาพร วัฒนปัญญาขจร
2556ตัวแบบประสิทธิภาพการจัดการสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรดไทยโสรัตน์ มงคลมะไฟ
2556การพัฒนาและฝึกอบรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพของพนักงาน : กรณีศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยารัตนาภรณ์ บุญนุช; พิมพา หิรัญกิตติ
2556การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วยเทคนิคของลีน : กรณีศึกษา กระบวนการการผลิตอิฐบล็อกหรือคอนกรีตบล็อกไพฑูรย์ ปะการะพัง; ปัทมา เจริญพร
2556ประสิทธิผลของสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาการบัญชีบริหาร คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิตวันฤดี สุขสงวน