Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 43 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2560ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ระดับสถาบัน)ศิถยา เกตุคงคาสวัสดิ์
2562คู่มือปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคมกริช พุ่มเกิด
2562แรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจสมัครเข้าทำงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีศุภานัน พุฒตาล
2560รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีศุภานัน พุฒตาล
2562งานวิเคราะห์ประสิทธิภาพผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคมกริช พุ่มเกิด
2562โอกาสและความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรุ่งโรจน์ สุทธิสุข
2561ผลงานวิเคราะห์เรื่อง การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560รัชดาภรณ์ แสงศรี
2557ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสุรมงคล นิ่มจิตต์; ประสพชัย พสุนนท์
2563รายงานการวิเคราะห์การติดตามแผนพัฒนารายบุคคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563ชุติมา สถิติรัต
2563คู่มือการปฏิบัติงาน การเตรียมสื่อการสอน รายวิชาการปฏิบัติการสอน 1สุภาวิณี ลายบัว