Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 16 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรีจันทร์แรม พุทธนุกูล
2013The Effect of Corporate Brand Personality on Customer-Contact Employee’s Prosocial Behavior and the Mediating Effect of Brand Identification in Japanese Automotive Service SectorSarakul Sukortprommee
2554ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรและความผูกพันต่อองค์กร :กรณีศึกษา บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัดขจิตรพร คมขำ
2557อิทธิพลความผูกพันของพนักงานในภาคธุรกิจบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าเบญญาภา สุวรรณทอง
2561วัฒนธรรมองค์การความผูกพันต่อองค์การมีผลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ปิยะณัฐ เริงเกษกรรม
2559ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การ :กรณีศึกษาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติอริศา ฤทธิ์จรูญ
2556ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท เอ็นเอ็มบี -มินีแบไทย จำกัด (บางปะอิน)ภูรินท์ กล่ำสุข
2554ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานีวรรณิภา นิลวรรณ
2555ความผูกพันขององค์กรที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานร่วมกันสมศักดิ์ ปิดตานัง
2559ความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิญญาณในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ : กรณีศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสิทธิพร ปรีรอด