วิทยานิพนธ์ (Thesis - FA) Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2565การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องรำวงมาตรฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฎิบัติของเดววีส์ปรียา ทรัพย์ยุทธ
2564การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานาฎศิลป์ไทยโขนพระ รำหน้าพาทย์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ กับกลุ่มที่เรียนโดยใช้วิธีสอนแบบปกติดนัย จันทร์ศรี
2564การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางด้านทักษะปฏิบัติในรายวิชานวนาฏรังสรรค์ 1 (ตัวนาง) ชุดอุษาภุมรา โดยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันสุกัญญา บัวขจร
2565การพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติมนาฏศิลป์ เรื่องระบำนาฏยมาลาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6อังคณา โตกระโทก
2564ความสัมพันธ์ของรูปทรงสิ่งมีชีวิตกับธรรมชาติกฤศ จินดารัตน์
2563การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้และทักษะปฏิบัติท่ารำวงมาตรฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา โดยใช้รูปแบบการสอนจิ๊กซอว์ผสมผสานกับรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ศริญญา สีเลา
2564การออกแบบการจัดวางตัวอักษรจากเบญจศีลวิจิตรา พุทธิสิริพร
2564การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม :จังหวะ สีสัน รูปลักษณ์ ลวดลายในวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมภาคใต้เจริญ ผิวนิล
2563การจัดการเรียนรู้โดยทักษะปฏิบัติแบบซิมพ์ซัน ผสมผสานแนวคิดระบบคู่สัญญา ด้วยกิจกรรมเพลงรำวงพื้นบ้าน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ทักษะปฏิบัติ และความมีวินัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ศุภวัฒน์ เหรียญประยูร
2564การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทักษะปฏิบัติกระบวนท่ารำรำวงมาตรฐาน โดยใช้นวัตกรรมดิจิทัล NCID สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3นำโชค มั่นคง
2564พฤติกรรมการบริโภคในสังคมไทยสงกรานต์ เอี่ยมรอด
2564การออกแบบสื่อศิลปะบำบัดความเครียดเพื่อส่งเสริมสุขภาวะจิตในวัยทำงานพรนภา สุขมูลศิริ
2564จิตรกรรมฝาผนังล้านนาสู่จิตรกรรมร่วมสมัยสะท้อนวิถีชีวิตไทยภัคจิรา องค์ศิริพร
2564การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์รองเท้าเพื่อสุขภาพตามหลักจักรวาลธาตุทิตย์, พันธ์โน
2564จิตรกรรมไทยร่วมสมัยรูปบัว: สัญลักษณ์ในการสื่อความหมายเชิงพุทธปรัชญาศิยารัตน์ แก้วคีรี
2564ผลการจัดการเรียนรู้ : ระบำกฤดาภินิหารโดยทักษะปฏิบัติของเดวีส์ชไมพร จันทรวิบูลย์
2564แรงบันดาลใจจากลายรดน้ำ : พุทธประวัติ ตอน เสวยวิมุตติสุขสถาพร เครือวัลย์
2564ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ รายวิชานาฏศิลป์ ชุดนาฏยาลีลาบ้านแหลม สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์วรรณวิษา วงษ์วิจารณ์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 18 of 18