Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 344 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2555ปัจจัยการสื่อการทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอาง สกินฟู้ด ของประเทศเกาหลีปิยมาภรณ์ คุ้มทรัพย์
2555ความพึงพอใจในการให้บริการของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาพูนผล จังหวัดภูเก็ตวัชราภรณ์ จันทร์สุวรรณ
2555ความผูกพันของพนักงานในระบบจ้างเหมาแรงงานต่อองค์กร : กรณีศึกษา บริษัท เอชอาร์ ทรานส์ เซอร์วิส จำกัดกัมปนาท วอขวา
2555การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ : กรณีศึกษาหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15 อ.องครักษ์ จ.นครนายกดวงกมล เพ็ชร์ชะ
2555ภาวะผู้นำที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ศิริภัทร ดุษฎีวิวัฒน์
2555ปัจจัยในการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของพนักงาน: กรณีศึกษาบริษัท บางกอกกล๊าส จำกัดญาณิภา จันทร์บำรุง
2555ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจออนไลน์ภานุวัฒน์ รัตนดิษฐ์
2555การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์เสมือนสำหรับองค์กรสุวัฒน์ ทองคงใหม่
2555ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเคลื่อนย้ายแรงงานจากกรุงเทพมหานครเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนวิลาสินี สัญราชา
2555ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคหัวใจในประเทศไทย : กรณีศึกษา ผู้ป่วยชาวยุโรปและตะวันออกกลางศศิวิมล งามจรัส