Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 61-70 of 3415 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้าโดยใช้หลักการซิกซ์ ซิกมาพิทักษ์ นามกร
2554ปัจจัยด้านความมั่นคงที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจทำประกันวินาศภัย: กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานีเฉียบชนก นาสัก
2554ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นด้านทักษะของวิศวกรในงานก่อสร้างปรีชา เอี่ยมละออ
2561คุณค่าที่รับรู้และคุณค่าตราของร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อวัสดุก่อสร้างระหว่างร้านดูโฮมและไทวัสดุในจังหวัดปทุมธานีบัณฑิตา ศรีมงคลปทุม
2559ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่นในการจองโรงแรมที่พักในเขตกรุงเทพมหานครธนัชพร ราตรีโชติ
2554ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการฝากเงินของลูกค้าธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต จังหวัดปทุมธานีจันทร์พิมพ์ หลวงแก้ว
2554การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาวระหว่างวิธีการเลี้ยงแบบเดี่ยวกับการเลี้ยงแบบผสมผสานสุวิมล ทองพลี
2554พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและผลกระทบจากเกมออนไลน์ชลลดา บุญโท
2559อิทธิพลคุณลักษณะของงาน การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อความผูกพันองค์การของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง)ฐิติพร ระวิวงษ์
2554พฤติกรรมการท่องเที่ยวที่มีผลต่อความพึงพอใจในธุรกิจโฮมเสตย์:กรณีศึกษา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามภัคพร สุทนต์