Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 35 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2555ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าพักรีสอร์ทในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลลิตา ยุรยาตร์
2557ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ศูนย์บริการยางรถยนต์ : กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุชาดาการยางพรสุดา ปานเกษม
2559ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ไอศกรีมในจังหวัดปทุมธานีจุไรรัตน์, รัตนายน
2560ผลกระทบของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคมนัสนันท์ รักษายศสกุล
2561ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการกับกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางที่มีตราสินค้าจากต่างประเทศในกรุงเทพมหานครศิลาทิพย์ วงษ์สำราญจริง
2558พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางนำเข้าจากต่างประเทศของประชากรในจังหวัดปทุมธานีธนา ตันติเอมอร
2558ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าโอทอปบนออนไลน์ของผู้บริโภคเมธาวี เผ่าเมธวารีธร
2560ปัจจัยทางส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการซื้อเครื่องสำอางนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นของประชากร ในจังหวัดปทุมธานีโสภิดา สนแก้ว
2559ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกระเบื้องยางสำหรับที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครวิจิตร อภัยวงศ์
2558พฤติกรรมในการใช้เครื่องสำอางแบรนด์ต่างประเทศที่มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดของคนในจังหวัดปทุมธานีนัยนา พันธสำราญสุข